Stowarzyszenie "19"

STOWARZYSZENIE dla DZIECI i  MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

oraz ich RODZIN „DZIEWIĘTNASTKA”

 

 

Stowarzyszenie „Dziewiętnastka” powstało w 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i terapeutów Szkoły Podstawowej nr 19 w Toruniu.

NASZA MISJA:

Główną misją Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej dzieciom, młodzieży i ich rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto inicjujemy, wspieramy i promujemy dziecięcą twórczość artystyczną oraz prezentujemy ją podczas konkursów, przeglądów artystycznych, festynów, festiwali.

Prowadzimy szkolenia i poradnictwa dla rodziców.

Działamy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Organizujemy wsparcie terapeutyczne i resocjalizacyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia.

 

Programy realizowane przez Stowarzyszenie „Dziewiętnastka” są dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Gminy Miasta Toruń.
 Projekty, które zostały zrealizowane przez Stowarzyszenie to między innymi:

Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
pt.  „Z uśmiechem przez świat. Podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych”.

Festyn Rodzinny pt. „Podziel się uśmiechem”.

„Mikołajki – Dajmy uśmiech dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym”.

Program rozwoju psychomotorycznego dla dzieci i ich rodzin objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju pn. „Mamo, tato- ruch i zabawa to fajna sprawa”.

„Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej poprzez realizację projektu plastycznego
 „Czarno- białe obrazy z życia bł. ks. S. W. Frelichowskiego”.