Witamy

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu

Załącznik do zarządzenia nr 1

Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu

z dnia 31.08.2020 r.

 

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Lp.

Zapis

Uwagi

1.

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19na czas obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (dalej: „Procedura”). Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Czas obowiązywania procedury zależy od tego jak długo w Polsce będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony przez stosowne władze.

2.

Szkoła jest odpowiedzialna za zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

 

3.

Wychowawca jest zobowiązany do dnia 7 września 2020 roku zebrać aktualne numery telefonów od wszystkich rodziców/opiekunów oraz zebrać stosowne oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do procedury.

Termin 7 września gwarantuje  sprawny kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka

4.

W przypadku zmiany numeru telefonu przez rodzica, jest on obowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie wychowawcy lub sekretariat placówki.

 

5.

Opiekunowie powinni udzielić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (wzór zgody stanowi załącznik nr 2).

 W przypadku odmowy Dyrektor wystąpi do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zobowiązanie wszystkich osób wchodzących na teren szkoły do poddania się badaniom temperatury.

6.

Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji stosuje się do wytycznych Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

7.

Każdy pracownik/nauczyciel/opiekun ucznia jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania procedury, podpisując oświadczenie stanowiące element załącznika nr 3 do procedury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

1.

Do szkoły przyprowadzani i z niej odbierani mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. Rodzice /  opiekunowie przyprowadzający dzieci nie mogą wykazywać objawów chorobowych charakterystycznych dla górnych dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

2.

Zabrania się przyprowadzania do szkoły ucznia, którego domownik przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 

3.

Każda osoba wchodząca do budynku szkoły obowiązana jest zdezynfekować ręce według zamieszczonej instrukcji.

 

4.

Rodzice/ opiekunowie  przyprowadzający uczniów mają obowiązek zasłaniania nosa i ust.

 

5.

Podczas pobytu dziecka w placówce, pracownik wyznaczony przez Dyrektora bada temperaturę dziecka, jeżeli wystąpią u niego objawy charakterystyczne dla infekcji dróg oddechowych. Przy stwierdzeniu temperatury równej lub wyższej niż 37 stopni uczeń nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach (w sytuacjach budzących wątpliwości pomiar temperatury będzie dokonywany trzykrotnie).

Pomiar temperatury wykonywany będzie za pomocą termometru bezdotykowego.

6.

Dezynfekcja termometru bezdotykowego następuje bezpośrednio po jego użyciu.

 

7.

Opiekunowie odprowadzający uczniów mogą wchodzić wyłącznie na boisko szkolne zachowując następujące zasady:

 1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. zachowanie dystansu do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi wynoszącego min. 1,5 m.

 

8.

Dziecko będzie odbierane z boiska szkoły przez wychowawcę lub nauczyciela.

 

9.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego uczniowie każdej klasy oczekują na boisku w wyznaczonym sektorze.

 

 

 

 

 

§ 3

Organizacja zajęć

 

1.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i unikania większych zbiorowisk wyznaczone zostały indywidualne godziny rozpoczęcia zajęć.

 

2.

Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach dostosowanych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Harmonogram przerw międzylekcyjnych jest zatwierdzony przez Dyrektora.

 

Zapis zgodny z §  14 Rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

3.

Poszczególne grupy uczniów powinny w miarę możliwości przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 

4.

Z sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować po każdym użyciu.

 

5.

Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki zbędnych przedmiotów lub zabawek. 

 

6.

Uczeń posiada własne przybory, które  mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Podręczniki szkolne i inne pomoce dydaktyczne używane przez uczniów poddawane są kwarantannie.

 

7.

Dla każdego ucznia w miarę możliwości przeznaczona jest jedna ławka szkolna. 

 Jeśli jest taka możliwość uczniowie pracują przy osobnych stolikach/ ławkach.

8.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

9.

Szkoła tak organizuje pracę aby uniemożliwić/ maksymalnie ograniczyć stykanie się z sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze, różne godziny przerw).

 

10.

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły są zobowiązani zachowywać dystans społeczny między sobą wynoszący min. 1,5 m.

 

11.

Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 

12.

Opiekunowie przychodzący/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny względem pracowników szkoły, uczniów i innych opiekunów wynoszący min. 1,5 m.

 

13.

Jeżeli opiekun chce odebrać dziecko przed zakończeniem zajęć informuje o tym pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i oczekuje na dziecko przed budynkiem.

 

 

 

 

 

§ 4

Sala gimnastyczna/boisko

 

1.

Sprzęty znajdujące się na boisku szkolnym, sali gimnastycznej są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane, a jeśli nie ma takiej możliwości są wyłączone z używania.

Zgodnie z par. 7 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia MEN z 3.04.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania – na sali nie może ćwiczyć więcej niż 26 uczniów.

 2.

Wietrzenie sali odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

 

3.

Ogranicza się aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

 Na lekcjach wychowania fizycznego organizowane będą zajęcia podczas których kontakt między uczniami będzie ograniczony lub wykluczony

 

 

 

 

 

 

§ 5

Szatnia

 

1.

Uczniowie klas 1-3, 5a, 6a, 6b/7a oraz zespołów edukacyjno – terapeutycznych zostawiają okrycia wierzchnie w salach lekcyjnych.

 

 

2.

Uczniowie klas 1zS i 2zF pozostawiają okrycia wierzchnie w szatni przy salach lekcyjnych. Pomieszczenie jest poddawane dezynfekcji każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

2.

Uczniowie klas 4a, 5b i 8a pozostawiają okrycia wierzchnie na wieszakach w portierni przy wejściu do szkoły z zachowaniem wyznaczonych odstępów między ubraniami. Wieszaki są poddawane dezynfekcji każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

3.

Uczniowie czekający na rozpoczęcie zajęć w świetlicy szkolnej pozostawiają okrycia wierzchnie na wieszakach przy wejściu do świetlicy z zachowaniem obowiązkowo odstępu co 3 wieszak. Wieszaki są poddawane dezynfekcji każdego dnia po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

4.

Pracownik szkoły dyżurujący w portierni ma obowiązek stosowania  środków ochrony osobistej ( maseczki/ przyłbice, rękawice ochronne) podczas odbierania od uczniów oraz wydawania odzieży wierzchniej.

 

5.

Uczniowie nie wchodzą do portierni, podczas oddawania i odbierania odzieży wierzchniej, zachowują w stosunku do siebie oraz pracowników szkoły bezpieczny odstęp 1,5 m.

 

 

 

§ 6

Świetlica

 

1.

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice złożyli oświadczenie dot. zgłoszenia potrzeby korzystania ze świetlicy szkolnej oraz zostali zakwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi przez szkołę ( załącznik nr 4).

 

2.

Pierszeństwo w przyjęciu do  świetlicy mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują zawodowo, dzieci korzystające z dowozów szkolnych i gminnych lub podczas zajęć opiekuńczych organizowanych z powodu nieobecności nauczyciela

 

2.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.

 

 

3.

W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

 

4.

Świetlice są wietrzone nie rzadziej niż raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.

 

 

 

 

§ 7

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

1.

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 

2.

Dyrekcja zapewnia dostępność płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszcza informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły

 

3.

Opiekunowie i wychowawcy są zobowiązani wykształcić w uczniach nawyk regularnego mycia rąk wodą z mydłem, w szczególności po przybyciu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 

4.

Dyrektor monitoruje utrzymywanie porządku na terenie placówki. Kilkukrotnie każdego dnia pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych, toalet, klamek, poręczy i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, myszek, włączników, itp. W salach nauczyciele/ terapeuci dezynfekują wykorzystane pomoce/ sprzęt zgodnie z instrukcjami.

 

5.

Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle według zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności zważa się na ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby nikt nie był narażony na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.

 

6.

Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności będą zaopatrzeni przez szkołę w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

 

 

 

§ 8

Kuchnia/ stołówka szkolna

1.

Pracownicy zachowują odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5 m, i wykonują pracę z zasłoniętymi ustami i nosem (maseczka lub przyłbica). Zwracają szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 

2.

Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków ( wg przygotowanego harmonogramu), czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane.

 

3.

Przed wejściem do stołówki każda osoba zobowiązana jest do dezynfekowania rąk środkiem znajdującym się przy wejściu do stołówki.

 

4.

Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji i bieżącego czyszczenia wszelkich sprzętów kuchennych, stanowisk pracy, opakowań produktów, itp.

 

 

 

§ 9

Biblioteka

 

1.

W celu wypożyczenia i oddania książek tworzy się przy wejściu do biblioteki punkt wypożyczeń i zwrotów. Książki można zamawiać mailem na adres: Biblio.sp19@interia.pl lub zamówienie  wrzucić na kartkach do kartonów (od         g. 9:00 – g. 12:00):

-I piętro - koło biblioteki

- parter – w portierni

 

2.

Książki będą podawane przez pracownika biblioteki. Uczniowie i inne osoby będą miały możliwość wejść do pomieszczenia biblioteki wyłącznie za zgodą pracownika biblioteki.  

 

3.

Oddawane książki i inne materiały biblioteczne uczeń samodzielnie wkłada do przygotowanego pojemnika. Odizolowane egzemplarze pracownik biblioteki oznaczy datą zwrotu i wyłączy z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny wynoszącej dwa dni. Po tym okresie książki i inne materiały biblioteczne można włączyć do użytkowania.

 

4.

Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 

5.

Pracownik biblioteki każdorazowo po wypożyczeniu książek powinien umyć i zdezynfekować ręce.

 

6.

Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu oraz innymi, które mogłyby je zniszczyć lecz odkłada się je w celu kwarantanny ( 3 dni)

 

7.

W czasie kontaktu pracownika biblioteki z uczniem wypożyczającym lub zwracającym materiały biblioteczne, poleca się pracownikowi na ten czas zasłonięcie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Pracownik dodatkowo jest obowiązany używać rękawiczek ochronnych.

 Noszenie maseczek/ przyłbic dotyczy sytuacji wypożyczania książek, nie nakazuje się noszenia maseczek w bibliotece.  

10.

Uczniowie stojący w kolejce w celu wypożyczenia książki obowiązani są zachować odstęp między sobą co najmniej 1,5  - mailem na adres: Biblio.sp19@interia.pl

- wrzucamy na kartkach do kartonów (od g. 9:00 – g. 12:00):

I piętro - koło biblioteki

parter – w portierni

 

11.

Pracownik dopilnuje, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu do biblioteki i czytelni.

 

12.

 Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki, blaty, oparcia krzeseł, telefony, klawiatura i myszka, włączniki świateł są poddawane dezynfekcji.

 

13.

Pomieszczenie biblioteki są wietrzone nie rzadziej niż raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.

 

 

 

 

§ 10

Procedury obowiązujące podczas przewozów dzieci

 

1.

Organizowane są dowozy i odwozy uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mogą zapewnić transportu do szkoły i z powrotem.

Transport szkolny przysługuje uczniom spełniającym kryteria opracowane przez szkołę i zgodne z reżimem sanitarnym

2.

Pierszeństwo w korzystaniu z przewozów przysługuje:

- wychowankom oddziałów przedszkolnych, którzy ze względu na stan zdrowia ( niepełnosprawności sprzężone) nie mogą korzystać z komunikacji miejskiej

- uczniom , którzy ze względu na stan zdrowia

( niepełnosprawności sprzężone) nie mogą korzystać z komunikacji miejskiej

- wychowankom oddziałów przedszkolnych, których rodzice/ opiekunowie prawni pracują zawodowo

- uczniom, którzy nie mogą samodzielnie dojeżdżać do szkoły a ich rodzice / opiekunowie pracują zawodowo

 

3.

W środkach transportu wykorzystywanych przez szkołę obowiązuje zachowanie bezpiecznych odległości między uczniami oraz między uczniami a pracownikami szkoły i zajmowanie przez nich co 2 miejsca.

 

4.

Uczniowie korzystający z przewozów organizowanych przez szkołę zobowiązani są do zakładania podczas przewozów maseczek lub przyłbic ( z wyjątkiem uczniów, których stan zdrowia na to nie pozwala)

 

5.

Powierzchnie wspólne np. klamki, drzwi i inne elementy wyposażenia pojazdów, z którymi stykają się użytkownicy są poddawane dezynfekcji.

 

 

 

 

 

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 

1.

W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie dziecka, u którego występują  objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”). Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie wyznaczeni pracownicy szkoły.

Izolatka znajduje się w sali numer 34

2.

Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy charakterystyczne dla infekcji górnych dróg oddechowych należy umieścić je w izolatce zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób.

 

3.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić opiekunów ucznia w celu pilnego odebrania dziecka. Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na Dyrektorze/ wicedyrektorze/ pedagogu /psychologu szkolnym.

 

4.

Po każdym użyciu izolatki w związku z podejrzeniem zakażenia  pomieszczenie należy zdezynfekować stosując przy tym środki ochrony osobistej.

 

5.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowany, w szczególności powierzchnie dotykowe takie jak klamki, poręcze, uchwyty, itp.

 

 

§ 12

Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 

1.

Do pracy w placówce mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W drodze do i ze szkoły pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

2.

W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie zostaje odsunięty  od pracy i zobowiązany do konsultacji lekarskiej.

 

3.

Pracownik, u którego zdiagnozowano objawy chorobowe zostaje przeniesiony do  izolatki.

 

4.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddany zostanie gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowany, w szczególności powierzchnie dotykowe takie jak klamki, poręcze, uchwyty, itp.

 

 

 

§ 13

 

                                Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki

 

1.    

We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy, opracowane we współpracy ze świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań, określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, zostaną upowszechnione wśród uczniów i ich opiekunów.

 

2.

Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania z gabinetu pielęgniarki.

 

 

3.

Za zapewnienie opracowania zasad korzystania z gabinetu pielęgniarki odpowiedzialna jest pielęgniarka szkolna.

 

 

 

 

§ 14

Zasady funkcjonowania przedszkola

 

 

§ 15

Pozostałe regulacje

 

 

1.

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

2.

Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą

e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

 

3.

Na czas epidemii COVID-19 wywiadówki przeprowadzane są w formie zdalnej.

Obowiązuje ustalony wcześniej sposób i termin kontaktu rodziców z wychowawcą.

4.

Rodzic/ opiekun prawny kontaktuje się z pedagogiem / psychologiem szkolnym telefonicznie.

 

5.

Procedury korzystania z sal rewalidacyjnych załączone do procedur szkolnych.

 

6.

Osoby postronne przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do wpisania się do rejestru wejść i wyjść (załącznik nr 5).

 

 

Załączniki do Wewnętrznych procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu:

 

Zał. 1 – Procedura szybkiej ścieżki komunikacji, dane do kontaktu z rodzicami/ opiekunami

 

 

Załącznik nr 1

do Wewnętrznych procedur funkcjonowania i organizacji pracy

w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19

w Toruniu  w czasie epidemii

 

   

 

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI DZIECKA/ UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 19 W TORUNIU

( zgodna z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

od 01 września 2020 r. )

 

 1. Rodzice / opiekunowie dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji zawierającej aktualne dane kontaktowe, w celu szybkiej komunikacji w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podlega aktualizacji, odpowiada za to wychowawca
 3. Dane osobowe rodziców przechowywane będą w sekretariacie szkoły i udostępniane w sytuacji koniecznej wyznaczonym przez dyrektora szkoły pracownikom.
 4. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do odbierania telefonu ze szkoły/ przedszkola podczas pobytu dziecka w placówce.
 5. W sytuacji, gdy rodzic/ opiekun nie może odebrać telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.
 6. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji (poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy) i zobowiązany jest do niezwłocznego  tj. do 1 godziny odebrania dziecka ze szkoły/ przedszkola.
 7. Każdy rodzic/ opiekun może kontaktować się ze szkołą dzwoniąc pod numer telefonu

56 650 80 30 lub 507 340 383.

 

 

                                                                                                              Toruń, dnia …………………….

 

…………………………..

/Imię i nazwisko opiekuna ucznia/

 

…………………………..

/adres/

 

…………………………..

 

                                                           Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia spowodowanego epidemią COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu,  bądź w razie zaobserwowania u ucznia …………………………………. niepokojących objawów choroby, należy kontaktować się z rodzicem/ opiekunem prawnym pod numerem telefonu:

 ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                ………………………..

/podpis/

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 – Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka

 

 

Załącznik nr 2

do Wewnętrznej Procedury Bezpieczeństwa

dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w SPS 19 w Toruniu

 

…………………………..

/Imię i nazwisko opiekuna ucznia/                                                                                     Toruń, dnia……………………………

 

…………………………..

/adres/

 

…………………………..

 

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego

na pomiar temperatury ciała ucznia

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych

           

Niniejszym wyrażam zgodę, aby w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych  mogących sugerować zakażenie COVID-19 u ucznia ……………………….. dokonano mu pomiaru temperatury.

 

………………………..

/podpis/

 

 

 

Zał. nr 3 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Wewnątrzszkolną procedurą bezpieczeństwa

 

                                                                                                     Załącznik nr 3

do Wewnętrznych procedur funkcjonowania i organizacji pracy

w Szkole Podstawowej  Specjalnej nr 19 w Toruniu  w czasie epidemii

 

Toruń, dnia …………………….

…………………………..

/Imię i nazwisko opiekuna ucznia/                                                                                     

 

…………………………..

/adres/

 

…………………………..

 

Oświadczenie

pracownika, nauczyciela, opiekuna ucznia

 

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa, która dotyczy zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników i zobowiązuję się do jej stosowania.

                                               

                                                                                             ………………………..

/podpis/

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                          

 

Zał. nr 4 – Zgoda rodzica/ opiekuna na samodzielny powrót dziecka do domu

 

 

Załącznik nr 4

do Wewnętrznych procedur funkcjonowania i organizacji pracy

w Szkole Podstawowej  Specjalnej nr 19 w Toruniu  w czasie epidemii

 

Toruń, dnia …………………….

 

…………………………………………………….

/Imię i nazwisko opiekuna ucznia/

 

……………………………………………………..

/adres/

 

                                                         Zgoda rodzica/opiekuna

na samodzielny powrót ucznia do domu

            Niniejszym wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu syna/córki …………………………………………………………. (imię i nazwisko) i oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu.

                                                                                                                                ………………….

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 5 - Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca kształcenia mieszanego lub zawieszenia zajęć.

 

 

                                                                                                                                             

Załącznik nr 5

do Wewnętrznych procedur funkcjonowania i organizacji pracy

w Szkole Podstawowej  Specjalnej nr 19 w Toruniu  w czasie epidemii

 

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca kształcenia mieszanego lub zawieszenia zajęć

 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu ze względu na sytuację epidemiologiczną

COVID -19

Podstawa prawna:

- § 18 ust. 2a-2c, ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

- § 1 ust. 1 i 2, §2 ust.1 i 5 rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

Lp.

Zadanie

                  Realizacja

1.

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa dotyczącą wprowadzenia kształcenia mieszanego lub zawieszenia zajęć w  Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Toruniu ze względu na sytuację epidemiologiczną

(COVID -19). Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Wprowadzenie kształcenia mieszanego lub zawieszenie zajęć jest zależne od  poziomu i charakteru zachorowań na danym terenie  i sytuacji  epidemiologicznej  na terenie szkoły/placówki

2.

 

Ustalenie czy w placówce występuje zagrożenie epidemiologiczne powodujące zagrożenie zdrowia uczniów i podjęcie decyzji o zawieszeniu zajęć

Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Zawieszenie zajęć w tradycyjnej formie także w przypadku np. grupy uczniów przewlekle chorych ( na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem) lub grupy uczniów, którzy posiadają orzeczenie ppp o potrzebie nauczania indywidualnego 

( uzasadnienie do projektu rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r.)

3.

 

Uzyskanie zgody organu prowadzącego na zawieszenie zajęć:

- dyrektor bezzwłocznie występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć

 

 

-  zgoda organu prowadzącego na zawieszenie zajęć

Dyrektor może zawiesić zajęcia na określony czas, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego (§ 18 ust. 2a i 2b rozp. bhp)

 

 

Zgoda organu prowadzącego może być wydana ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.  Treść zgody powinna być utrwalona w formie protokołu lub notatki

4.

Uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej:

- dyrektor bezzwłocznie występuje  do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej  z wnioskiem o opinię w sprawie zawieszenia zajęć

 

 

 

 

- Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna wydaje pozytywną opinię w terminie bezzwłocznym

Dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (§ 18 ust. 2a i 2b rozp. bhp)

 

Pozytywna opinia  może być wydana ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.  Treść zgody powinna być utrwalona w formie protokołu lub notatki

(uzasadnienie do  rozporządzenia  MEN z 12.08.2020 r.)

 

5.

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony

 

Dyrektor wydaje zarządzenie o zawieszeniu zajęć po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, w sytuacji epidemiologicznej gdy może być zagrożone zdrowie uczniów ((§ 18 ust. 2a  rozp. bhp)

 

6.

Zawiadomienie organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć

Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny  o zawieszeniu zajęć

(§ 18 ust. 3 rozp. bhp)

 

7.

Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszenia zajęć

W sytuacji całkowitego lub częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (§ 2 ust. 5 w zw. z § 2 ust.1 rozp. COVID -19)

 

Zał. nr 6 -    Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Załącznik nr 6

do Wewnętrznych procedur funkcjonowania i organizacji pracy

w Szkole Podstawowej  Specjalnej nr 19 w Toruniu  w czasie epidemii

 

    

                                                   

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej nr 19  im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. A.     Organizacja zajęć w szkole
 2. Na teren szkoły (dziedziniec) ma prawo wejść z dzieckiem  rodzic/opiekun. Zakazuje się wstępu osób których obecność nie jest konieczna.
 3. Dziecko jest odbierane od rodzica przez terapeutę z dziedzińca. Ustala się godzinę odbioru dziecka po zajęciach. Terapeuta jest zobowiązany odprowadzić dziecko i przekazać rodzicowi. W przypadku złych warunków atmosferycznych rodzic doprowadza dziecko do szkoły i czeka w tzw  „wiatrołapie” (strefa I). Jednocześnie w „strefie I”  może przebywać jeden rodzic i jedno  dziecko.
  1. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej rodzic ma obowiązek  pozostawić dziecko  w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
  2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  3. Przed wejściem  dzieci i młodzieży na zajęcia dopuszcza się dokonanie  pomiaru temperatury ciała (termometrem bezdotykowym) po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna. W przypadku konieczności dokonania pomiaru temperatury ciała  kadry pedagogicznej i niepedagogicznej również tylko za zgodą.
  4.  Przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty należy zdezynfekować ręce. Stosowne miejsce i środki oraz instrukcje umieszcza się przed wejściem do budynku – strefa I
  5.  Rodzic zobowiązany jest każdorazowo od razu  odebrać telefon ze szkoły i odebrać dziecko w przypadku takiej potrzeby.
  6. Każde dziecko wykazujące niepokojące objawy  chorobowe zostaje odizolowane.
  7. Dyrektor/ opiekun powiadamia niezwłocznie o tym fakcie rodzica, który ma obowiązek  pilnie stawić się w szkole  w celu odbioru dziecka. Dyrektor informuje o tym fakcie stosowne instytucje (PSSE, WE, KO).

 

 

B.     Prowadzenie zajęć z uczestnikami

        1.   Z uczestnikiem zajęć kontaktuje się tylko terapeuta. Ogranicza się kontakty z kadrą    niezaangażowaną w pracę bezpośrednią z dzieckiem.

 1. Praca odbywa się w systemie jeden na jeden.
 2. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie  preparatami na bazie alkoholu (min. 60%) z wyłączeniem dzieci do 6 roku życia.
 3. Po każdych zajęciach nauczyciel planuje  10-minutową przerwę. Wietrzy pomieszczenie, regularne myje  lub dezynfekuje sprzętu rehabilitacyjny, biurko, stół, klamki, włączniki światła, poręczę  z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
 4. W trakcie zajęć terapeuta informuje dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Podczas zajęć terapeuta dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dziecka.
 6. Po każdych zajęciach należy wywietrzyć  salę. Wietrzenie sali,  w której przebywają dzieci powinno się odbywać przynajmniej raz na godzinę.
 7. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. C.      Warunki sanitarne
 9. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci  oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 10. Uczestnicy zajęć oraz terapeuci  posiadają środki ochrony osobistej i środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby). W widocznych miejscach umieszcza się instrukcje prawidłowego ich stosowania
 11.  Kadra pedagogiczna  promuje zasady higieny:
  1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
  2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
  3.  Kadra  stosuje  środki ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz myje  i dezynfekuje  ręce, w tym szczególnie:
   1. przed i po kontakcie z dziećmi,
   2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
   3. po usunięciu środków ochrony osobistej,
  4. Kadra przestrzega zalecenia aby nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
  5.   Środki  czystości (mydło, ręczniki papierowe) znajdują się  przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
  6.  Osoby prowadzące zajęcia  używają osłon ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
  7. W stosunku do dzieci  przy czynnościach pielęgnacyjnych używa się  odpowiednich środków ochrony indywidualnej

      9.     Zużyte środki ochrony indywidualnej gromadzi się w specjalnie zamykanych i   opisanych koszach, wyłożonych folią, które znajdują się w łazienkach.

      10.    Zakazuje się  korzystania z telefonów podczas zajęć

      11.     Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.

      12.    Regularnie  dezynfekuje się często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:

-        regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

-        dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności  przeprowadza się takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnik


Warning: Missing argument 1 for content_jump(), called in /home/sp19torun/ftp/85-0085/footer.php on line 6 and defined in /home/sp19torun/ftp/includes/functions.php on line 2083