Witamy

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa WWR

                                                 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej nr 19  im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. A.  Organizacja zajęć w szkole
 2. Na teren szkoły (dziedziniec) ma prawo wejść z dzieckiem  rodzic/opiekun. Zakazuje się wstępu osób których obecność nie jest konieczna.
 3. Dziecko jest odbierane od rodzica przez terapeutę z dziedzińca. Ustala się godzinę odbioru dziecka po zajęciach. Terapeuta jest zobowiązany odprowadzić dziecko i przekazać rodzicowi. W przypadku złych warunków atmosferycznych rodzic doprowadza dziecko do szkoły i czeka w tzw  „wiatrołapie” (strefa I). Jednocześnie w „strefie I”  może przebywać jeden rodzic i jedno  dziecko.
  1. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej rodzic ma obowiązek  pozostawić dziecko  w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
  2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  3. Przed wejściem  dzieci i młodzieży na zajęcia dopuszcza się dokonanie  pomiaru temperatury ciała (termometrem bezdotykowym) po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna. W przypadku konieczności dokonania pomiaru temperatury ciała  kadry pedagogicznej i niepedagogicznej również tylko za zgodą.
  4.  Przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty należy zdezynfekować ręce. Stosowne miejsce i środki oraz instrukcje umieszcza się przed wejściem do budynku – strefa I
  5.  Rodzic zobowiązany jest każdorazowo od razu  odebrać telefon ze szkoły i odebrać dziecko w przypadku takiej potrzeby.
  6. Każde dziecko wykazujące niepokojące objawy  chorobowe zostaje odizolowane.
  7. Dyrektor/ opiekun powiadamia niezwłocznie o tym fakcie rodzica, który ma obowiązek  pilnie stawić się w szkole  w celu odbioru dziecka. Dyrektor informuje o tym fakcie stosowne instytucje (PSSE, WE, KO).

 

 

B.     Prowadzenie zajęć z uczestnikami

        1.   Z uczestnikiem zajęć kontaktuje się tylko terapeuta. Ogranicza się kontakty z kadrą    niezaangażowaną w pracę bezpośrednią z dzieckiem.

 1. Praca odbywa się w systemie jeden na jeden.
 2. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie  preparatami na bazie alkoholu (min. 60%) z wyłączeniem dzieci do 6 roku życia.
 3. Po każdych zajęciach nauczyciel planuje  10-minutową przerwę. Wietrzy pomieszczenie, regularne myje  lub dezynfekuje sprzętu rehabilitacyjny, biurko, stół, klamki, włączniki światła, poręczę  z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
 4. W trakcie zajęć terapeuta informuje dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Podczas zajęć terapeuta dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dziecka.
 6. Po każdych zajęciach należy wywietrzyć  salę. Wietrzenie sali,  w której przebywają dzieci powinno się odbywać przynajmniej raz na godzinę.
 7. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 8. C.      Warunki sanitarne
 9. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci  oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 10. Uczestnicy zajęć oraz terapeuci  posiadają środki ochrony osobistej i środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby). W widocznych miejscach umieszcza się instrukcje prawidłowego ich stosowania
 11.  Kadra pedagogiczna  promuje zasady higieny:
  1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
  2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
  3.  Kadra  stosuje  środki ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz myje  i dezynfekuje  ręce, w tym szczególnie:Kadra przestrzega zalecenia aby nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
   1. przed i po kontakcie z dziećmi,
   2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
   3. po usunięciu środków ochrony osobistej,
  4.   Środki  czystości (mydło, ręczniki papierowe) znajdują się  przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
  5.  Osoby prowadzące zajęcia  używają osłon ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
  6. W stosunku do dzieci  przy czynnościach pielęgnacyjnych używa się  odpowiednich środków ochrony indywidualnej

      9.     Zużyte środki ochrony indywidualnej gromadzi się w specjalnie zamykanych i   opisanych koszach, wyłożonych folią, które znajdują się w łazienkach.

      10.    Zakazuje się  korzystania z telefonów podczas zajęć

      11.     Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.

      12.    Regularnie  dezynfekuje się często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:

-        regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

-        dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności  przeprowadza się takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnik

 

 


Warning: Missing argument 1 for content_jump(), called in /home/sp19torun/ftp/85-0085/footer.php on line 6 and defined in /home/sp19torun/ftp/includes/functions.php on line 2083