Witamy

Procedury COVID 19 - Ośrodek za Życiem

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach realizowanych w ramach programu „Za życiem” w Szkole Podstawowej nr 19  im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. A.Organizacja zajęć w szkole
 2. Na teren szkoły (dziedziniec) ma prawo wejść z dzieckiem  rodzic/opiekun. Zakazuje się wstępu osób których obecność nie jest konieczna
 3. Dziecko jest odbierane od rodzica przez terapeutę z dziedzińca. Ustala się godzinę odbioru dziecka po zajęciach. Terapeuta jest zobowiązany odprowadzić dziecko i przekazać rodzicowi. W przypadku złych warunków atmosferycznych rodzic doprowadza dziecko do szkoły i czeka w tzw  „wiatrołapie” (strefa I). Jednocześnie w „strefie I”  może przebywać jeden rodzic i jedno  dziecko.
  1. W razie stwierdzenia niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej rodzic ma obowiązek  pozostawić dziecko  w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
  2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
  3. Przed wejściem  dzieci i młodzieży na zajęcia dopuszcza się dokonanie  pomiaru temperatury ciała (termometrem bezdotykowym) po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna. W przypadku konieczności dokonania pomiaru temperatury ciała  kadry pedagogicznej i niepedagogicznej również tylko za zgodą.
  4.  Przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty należy zdezynfekować ręce. Stosowne miejsce i środki oraz instrukcje umieszcza się przed wejściem do budynku – strefa I
  5.  Rodzic zobowiązany jest każdorazowo od razu  odebrać telefon ze szkoły i odebrać dziecko w przypadku takiej potrzeby.
  6. Każde dziecko wykazujące niepokojące objawy  chorobowe zostaje odizolowane.
  7. Dyrektor/ opiekun powiadamia niezwłocznie o tym fakcie rodzica, który ma obowiązek  pilnie stawić się w szkole  w celu odbioru dziecka. Dyrektor informuje o tym fakcie stosowne instytucje (PSSE, WE, KO).

 

B.     Prowadzenie zajęć z uczestnikami

1.   Z uczestnikiem zajęć kontaktuje się tylko terapeuta. Ogranicza się kontakty z kadrą niezaangażowaną w pracę bezpośrednią z dzieckiem.

 1. Praca odbywa się w systemie jeden na jeden.

 

 

 1. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie  preparatami na bazie alkoholu (min. 60%) z wyłączeniem dzieci do 6 roku życia.
 2. Po każdych zajęciach nauczyciel planuje  10-minutową przerwę. Wietrzy pomieszczenie, regularne myje  lub dezynfekuje sprzętu rehabilitacyjny, biurko, stół, klamki, włączniki światła, poręczę  z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
 3. W trakcie zajęć terapeuta informuje dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Podczas zajęć terapeuta dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dziecka.
 5. Po każdych zajęciach należy wywietrzyć  salę. Wietrzenie sali,  w której przebywają dzieci powinno się odbywać przynajmniej raz na godzinę.
 6. W przypadku ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, można prowadzić pracę z dzieckiem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 7. C.      Warunki sanitarne
 8. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci  oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 9. Uczestnicy zajęć oraz terapeuci  posiadają środki ochrony osobistej i środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby). W widocznych miejscach umieszcza się instrukcje prawidłowego ich stosowania
 10.  Kadra pedagogiczna  promuje zasady higieny:
  1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
  2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 11.  Kadra  stosuje  środki ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz myje  i dezynfekuje  ręce, w tym szczególnie:
  1. przed i po kontakcie z dziećmi,
  2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
  3. po usunięciu środków ochrony osobistej,
 12. Kadra przestrzega zalecenia aby nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 13.   Środki  czystości (mydło, ręczniki papierowe) znajdują się  przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 14.  Osoby prowadzące zajęcia  używają osłon ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 15. W stosunku do dzieci  przy czynnościach pielęgnacyjnych używa się  odpowiednich środków ochrony indywidualnej

  4.     Zużyte środki ochrony indywidualnej gromadzi się w specjalnie zamykanych i   opisanych koszach, wyłożonych folią, które znajdują się w łazienkach.

   5.    Zakazuje się  korzystania z telefonów podczas zajęć

   7.     Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń.

   8.    Regularnie  dezynfekuje się często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć. W szczególności ważne jest:

-        regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji,

-        dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.

W szczególności  przeprowadza się takie działania po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych)

10.W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć niezwłocznie  podejmuje się działania  mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie zawiadamia się  rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz kontaktuje  się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

 1. Pracownicy  w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć   go od pracy i odesłać  transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).  Wstrzymuje się jednocześnie przyjmowanie dzieci oraz powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje  się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Pracownik w takim wypadku  oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia,  wydziela się  obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 4. Ustala się  obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadza rutynowe  sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 5. Należy stosować się  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

16.W przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19 należy powiadomić:

 

 

 • Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną :   56 62-250-29,        56 62-233-12
 • Wydział Edukacji:    56 611 88 20,   +48  600 059 098
 • Kuratorium Oświaty:   506 094 733

                 IZOLATORIUM ZNAJDUJE SIĘ W SALI NR 34

 

 


Warning: Missing argument 1 for content_jump(), called in /home/sp19torun/ftp/85-0085/footer.php on line 6 and defined in /home/sp19torun/ftp/includes/functions.php on line 2083