Zajęcia specjalistyczne

 

Dążąc  do  pełnego rozwoju naszych uczniów zwracamy szczególną uwagę na prowadzenie zajęć specjalistycznych stosując różnorodne terapie. Nasze oddziaływania terapeutyczne mają na celu jak najszersze usprawnianie państwa dzieci pod względem psychofizycznym. W naszej szkole oferujemy wiele zajęć specjalistycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli specjalistów i terapeutów.

 

TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ (TUS) - METODA TOMATISA  zwana  stymulacją audio - psycho - lingwistyczną

Jest to metoda usprawniania czynnego słuchania. U osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięk podawany jest drogą powietrzną oraz kostną.

Pierwsze sesje terapii obejmują tzw. pasywną fazę, w czasie której uczeń słucha muzyki Mozarta, walców, chorałów gregoriańskich, filtrowanych w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział ucznia, np. czytanie, śpiewnie, wokalizowanie.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJACE KOMPETENCJE SPOŁECZNO – EMOCJONALNE 

Wspomagają dzieci w ich rozwoju i  rozumieniu otaczającej rzeczywistości. Są szansą na kształtowanie umiejętności, które ułatwiają  efektywne funkcjonowanie w grupie. Uczniowie mają możliwość odreagowania napięć i  złości poprzez zabawy i różne techniki relaksacyjne.  Uczą się  zasad oraz współpracy w grupie. Szukają pozytywnych rozwiązań swoich problemów metodą burzy mózgów. Budują  pozytywne  relacje  z rówieśnikami. Przełamują swoje onieśmielenie i wzmacniają swoje poczucie własnej wartości.

 

 TRENING UMIEJĘTNOŚCI  SPOŁECZNYCH  (TES)

Metoda terapii umożliwiająca osobom zmniejszenie deficytów w zakresie kompetencji społecznych i pozwalającą na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Terapia obejmuje rozwijanie umiejętności: rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji, panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, przestrzegania zasad i norm społecznych, prawidłowych wzorców komunikowania się, nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami, współpracy w grupie, rozumienia siebie i innych ludzi, poczucia własnej wartości, pozytywnego rozwiązywania konfliktów, wyrażania siebie i własnego zdania, zachowań asertywnych, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi, radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami, radzenia sobie ze stresem.

 

USPRAWNIANIE WSPOMAGANE KOMPUTEROWO (UWK)

To zajęcia rewalidacyjne z zastosowaniem sprzętu komputerowego. Zadania wykonywane przez uczniów są indywidualnie dobierane i dostosowane do sfery najbliższego rozwoju danego ucznia. Celem zajęć jest budowanie motywacji wewnętrznej do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz wdrażanie do bezpiecznego wykorzystania Internetu.

W ramach zajęć podopieczni opanowują czynności:

- od najprostszych: typu uruchomienie i wyłączanie sprzętu i najprostszych programów (dokonywanie wyboru gry edukacyjnej), minimalnej umiejętności pracy z dużą kolorową klawiaturą (np. zapisanie swojego imienia)  oraz umiejętności przestrzegania regulaminu pracowni,

- średniozaawansowane: przepisywanie w programie Word, wyszukiwanie informacji w sieci, wydruki, bezpieczne korzystanie z Internetu podczas rozwijania zainteresowań,

- do najtrudniejszych: samodzielne redagowanie i edytowanie tekstów, obsługa programów  graficznych, przygotowanie prezentacji, obsługa trudniejszych gier edukacyjnych (np.ortograficznych) oraz obsługa urządzeń (np. skanera) i wykonywanie innych  zadań będących w zakresie zainteresowań i możliwości danego ucznia.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI) 

Metoda pracy z dziećmi o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym. Odpowiednia stymulacja dziecka we wczesnym rozwoju zapobiega w przyszłości powstawaniu wielu zaburzeń w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego, w tym procesów uczenia się dziecka. Ćwiczenia i zabawy z zakresu Integracji Sensorycznej w przypadku małych dzieci wspomagają ich prawidłowy rozwój sensoryczno - motoryczny, zapobiegając równocześnie późniejszym problemom i trudnościom szkolnym. Stosowanie testów i ćwiczeń SI pozwala również na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dzieci i zastosowanie odpowiedniej interwencji terapeutycznej.

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w odpowiednio wyposażonej sali terapeutycznej, w której znajduje się profesjonalny sprzęt podwieszany oraz wiele dodatkowych , ciekawych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają ćwiczenia fizyczne. Dzieci poprzez „naukową zabawę”, kierowaną przez terapeutę, organizują pracę swoich zmysłów.

 

METODA DR SVETLANY MASGUTOWEJ

Metoda ta składa się z różnych terapii: terapia neurotaktylna, integracja odruchów ustno-twarzowych oraz integracja odruchów dynamicznych i posturalnych.

Terapia neurotaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni i ruchów, które aktywizują rozwój funkcji receptorów skórnych oraz mięśniowych ośrodkowego układu nerwowego.

Integracja odruchów ustno-twarzowych przeznaczona jest dla osób, u których proces rozwoju tych odruchów nie przebiega prawidłowo. Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

 

METODA MARII MONTESSORI

„Pomóż mi zrobić to samemu” – zgodnie z założeniami tej metody najważniejsze jest dziecko rozwijające się poprzez zabawę i indywidualne zdobywanie doświadczeń. Głównymi celami są: pomoc w indywidualnym rozwijaniu cech osobowości, w formułowaniu prawidłowego charakteru, zdobywanie wiedzy i umiejętności szkolnych oraz kształtowanie zasady współdziałania.

Do pracy wykorzystywany jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych, zwany Materiałem Montessori. Jest on prosty, precyzyjny, estetycznie wykonany, uwzględnia zasady stopniowania trudności, posiada konstrukcję umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów i dany rodzaj występuje tylko w jednym egzemplarzu.

Nauczyciel pracujący tą metodą jest przewodnikiem i doradcą ucznia. Nauczanie tą metodą oparte jest na spontaniczności i twórczości dzieci tak, by umożliwić wszechstronny rozwój fizyczny, intelektualny, społeczny i emocjonalny.

  

HIPOTERAPIA

Hipoterapia czyli zajęcia z udziałem konia w naszej szkole realizujemy dzięki wsparciu Fundacji Ducha, gdzie zajęcia są realizowane. Zajęcia te mają na celu przede wszystkim usprawnianie ruchowe. Powolny chód zwierzęcia pozwala zniwelować zwiększone napięcie mięśniowe. Samodzielne utrzymywanie odpowiedniej pozycji ciała w czasie jazdy wymaga dużej koordynacji. Dzieci w kontakcie z koniem są bardziej wyciszone i otwarte. Korzystnie wpływa to na sferę poznawczą, emocjonalno – motywacyjną.

 

DOGOTERAPIA

Dogoterapia czyli terapia przez kontakt z psami odbywa się w naszej placówce systematycznie i regularnie od kilku lat.

W zajęciach uczestniczy odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę kynoterapii.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci w sferze emocjonalnej i poznawczej, zniwelowanie lęku przed zwierzętami, działanie na analizatory (wzrok, słuch, węch), panowanie nad emocjami, rozwijanie kontaktów społecznych.

Obecność psów korzystnie wpływa na funkcjonowanie dzieci ponieważ:

 • chętniej uczestniczą we wszystkich proponowanych ćwiczeniach
 • dłużej skupiają swoją uwagę
 • wykonują czynności opiekuńcze - chętnie karmią zwierzęta, nalewają im wodę do misek, szczotkują im sierść
 • uczą się rozpoznawać i nazywać psy, ich części ciała, przybory i zabawki

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Uczniowie przyjmowani są na zajęcia zgodnie ze skierowaniami lekarskimi.

Celem zajęć jest:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń ciała i doprowadzenie do stanu prawidłowego,
 • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy w codziennym życiu,
 • niedopuszczenie do powstawania wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
 • doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy,
 • przeciwdziałanie nieutrwalonym jeszcze odchyleniom od stanu prawidłowego.

 Systematyczna i codziennie stosowana gimnastyka poprawia postawę ciała, przyczynia się do zachowania płynności i harmonii ruchu.

 

 REHABILITACJA

Zajęcia mające na celu usprawnianie ruchowe dzieci i młodzieży oraz przywrócenie im możliwie jak najlepszego funkcjonowania. Podczas zajęć wykorzystujemy rożne metody pracy z dzieckiem m.in masaż leczniczy, kinezyterapię. Wszystkie ćwiczenia i metody są dobierane i dostosowywane indywidualnie do każdego dziecka.

 

 LOGOPEDIA 

Terapią objęte są wszystkie dzieci wymagające wsparcia w procesie rozwoju komunikacji i kształtowania mowy. Oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane jest na niwelowanie wszelkich zakłóceń zaburzających proces komunikacji.

Na zajęciach wykorzystuje się różne ciekawe pomoce: programy multimedialne, gry planszowe, zabawki tematyczne, układanki, zdjęcia, wibratory logopedyczne,  pomoce do ćwiczeń oddechowych (słomki, dmuchawki, piłeczki, piórka, pompony),  które znacznie urozmaicają długo trwający proces terapii.

 

 ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI (AAC)

Na zajęcia uczęszczają dzieci mówiące z ograniczeniami komunikacyjnymi (mówią niewyraźnie, posługują się tzw. swoistą mową lub używają pojedynczych słów), dzieci niemówiące oraz dzieci ze spektrum autyzmu, które mają problemy z poprawnym budowaniem wypowiedzi.

W ramach AAC stosujemy różne metody i środki dydaktyczne:

 • symbole programu Boardmaker, programu Mówik
 • Słucham i uczę się mówić – ćwiczenia słuchowe

do stymulacji rozwoju języka dzieci z zaburzeniami komunikacji,

 • symultaniczno – sekwencyjną naukę czytania
 • zdjęcia, obrazki, zdania
 • przedmioty użytkowe
 • gesty Programu Komunikacji Makaton
 • Piktogramy
 • Komunikatory

 

USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH (UTSZ)

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

Wspomaganie i usprawnianie zaburzonych procesów i funkcji (percepcja  i pamięć wzrokowa, percepcja i pamięć słuchowa, analiza i synteza wzrokowa, analiza i synteza słuchowa, myślenie, pamięć, koncentracja uwagi i inne) pozwala zwiększyć szanse na pokonanie przez uczniów trudności dydaktycznych i osiągnięcie powodzenia w nauce.

W obszarze edukacji polonistycznej praca z uczniem dotyczy najczęściej; nauki  czytania, czytania ze zrozumieniem, pisania i budowania wypowiedzi pisemnych, umiejętności zastosowania zasad pisowni z pamięci i ze słuchu.

W obszarze edukacji matematycznej praca z uczniem dotyczy najczęściej: rozwijania zdolności poznawczych i logicznego myślenia, kształtowania rozumienia pojęcia liczby naturalnej, doskonalenia umiejętności wykonywania operacji na czterech  podstawowych działaniach z użyciem różnych strategii, wdrażanie do rozwiązywania prostych zadań tekstowych, rozróżniania i właściwości podstawowych figur geometrycznych.