Oddziały Przedszkolne

 

W naszej szkole funkcjonują cztery pięciogodzinne  oddziały przedszkolne. Jeden oddział przeznaczony jest dla dzieci z autyzmem.

Pobyt dzieci  w naszych oddziałach jest bezpłatny. 

Przyjmujemy do nich  dzieci od 3 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na czas wychowania przedszkolnego. Obejmujemy  opieką i terapią dzieci,  które  mają  niepełnosprawności sprzężone (dodatkowo np.: są niewidome lub niedowidzące, głuche lub niedosłyszące, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową).

Liczebność dzieci w oddziałach uzależniona jest od poziomu funkcjonowania dzieci oraz ewentualnego występowania u nich niepełnosprawności sprzężonych, wynosi od czterech do ośmiu. W każdej grupie pracuje nauczyciel oligofrenopedagog oraz pomoc nauczyciela, do której obowiązków należy pomoc nauczycielowi w realizacji zajęć oraz wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

 

W przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne w zakresie:

- logopedii,

-  alternatywnych i wspomagających metod komunikacji,

- treningu uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa,

- integracji sensorycznej,

- socjoterapii,

- rehabilitacji ruchowej,

- korekty wad postawy,

- terapii metodą wg dr S. Masgutovej,

- kynoterapii.

Zapewniamy:

- doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- stosowanie zindywidualizowanych form terapii,

- bogatą i nowoczesną  bazę dydaktyczną,

- możliwość dowozu dzieci busem szkolnym.